ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - COOKIES

 

 • Προσωπικά Δεδομένα – Πολιτική Απορρήτου 
 • ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

 

 •  «Προσωπικά Δεδομένα» : είναι όλες εκείνες οι  πληροφορίες, οι οποίες περιγράφουν το πρόσωπο του επισκέπτη/χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, διάφορα στοιχεία όπως είναι για παράδειγμα, το όνομα και το επώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, το επάγγελμα, το e-mail, ο τηλεφωνικός αριθμός, κλπ. Γενικότερα είναι εκείνες οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ταυτότητας κάποιου ατόμου και για την επικοινωνία μαζί του.
 • «Επεξεργασία» : αποτελεί κάθε πράξη ή ενέργεια που πραγματοποιείται, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε προσωπικά δεδομένα, όπως είναι η συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, αποθήκευση, χρήση, γνωστοποίηση μέσω μετάδοσης, διάδοσης, διαγραφή ή καταστροφή αυτών.
 • «Υποκείμενο δεδομένων» : το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που φέρει προσωπικά δεδομένα.
 • «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» : είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας, το οποίο επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας αυτών.
 • «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)» : το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας, το οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

 

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, κατά την περιήγηση του επισκέπτη/χρήστη στην ιστοσελίδα www.starslashes.gr ή κατά την εγγραφή του ως χρήστη ή κατά την ολοκλήρωσης μιας παραγγελίας ως πελάτη και διατηρούνται από το ηλεκτρονικό κατάστημα στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την σωστή του λειτουργία.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα σχετικά με τους χρήστες/πελάτες είναι:  το όνομα, το επώνυμο ή η επωνυμία της επιχείρησης, η διεύθυνση παράδοσης προϊόντων, η διεύθυνση κατοικίας ή η έδρα της εταιρείας, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο ταχυδρομικός κώδικας, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Cookies, το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός ιστοσελίδας (password), τα οποία φυλάσσονται για όσο χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον Χρήστη.  

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα παραπάνω στοιχεία για (α) την δημιουργία λογαριασμού του χρήστη στο «Starslashes.gr», (β) την επικοινωνία μαζί του, αναφορικά με τις μεταξύ του συναλλαγές     (πχ. για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του, για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελία του, για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική του συναλλαγή), (γ) για την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους και (δ) για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας γενικότερα. 

 

 • Συναίνεση

 

Με την εγγραφή του ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας, εξουσιοδοτώντας την Εταιρεία να τα χρησιμοποιεί, δίνοντας ταυτόχρονα τη ρητή του συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών, βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης, τους οποίους δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Όλες εκείνες οι πληροφορίες που ζητούνται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι υποχρεωτικές και σε περίπτωση που δεν χορηγηθούν ενδεχομένως να καταστεί αδύνατη η παροχή των υπηρεσιών από τον Ιστότοπο. Σε κάθε περίπτωση και κάθε στιγμή ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να άρει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, προβαίνοντας σε αίτημα διαγραφής χρήστη με την αποστολή σχετικού e-mail. Η Πολιτική απορρήτου του «Starslashes.gr», ενδέχεται να αναθεωρείται και να επικαιροποιείται, ούτως ώστε να είναι πάντοτε σύμφωνη με τις ισχύουσες νομοθεσίες. 

 

 

 • Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – Δικαιώματα των Χρηστών 

 

 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας λαμβάνει όλα τα μέτρα για την προστασία των δεδομένων, που συλλέγονται, ενώ παράλληλα μεριμνά για την κρυπτογράφησή τους και δύναται να τα αποκαλύψει κατόπιν αιτήσεως των δημοσίων αρχών. 

Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να γνωρίζουν εάν και ποιά από τα Προσωπικά τους Δεδομένα έχουν καταχωρηθεί, ενώ επίσης μπορούν να ζητήσουν με σχετικό τους αίτημα προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβειά των Δεδομένων ή να αιτηθούν να συμπληρωθούν, να διαγραφούν, να ακυρωθούν, να διορθωθούν, να μετατραπούν σε ανώνυμη μορφή ή να μπλοκάρει οποιαδήποτε δεδομένα που ενδεχομένως καταχωρούνται κατά παράβαση του νόμου. Επιπλέον ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Ιδιοκτήτης ιστοσελίδας & Χειριστής Δεδομένων

Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤ. ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ O.E.

Χάρητος αριθμός 4

Κολωνάκι 10675

Αθήνα, Ελλάδα

Υπεύθυνος: Μαργαρίτα Βουραζέρη

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας ιδιοκτήτη: info@starslashes.gr

Ορισμοί:

 

 • «προσωπικά δεδομένα» είναι οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο δεδομένων»)· αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι αυτό που δύναται να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, συγκεκριμένα με την αναφορά σε ένα αναγνωριστικό στοιχείο όπως το όνομα, ο αριθμός ταυτότητας, τα δεδομένα τοποθεσίας, ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό στοιχείο ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες ειδικά για την φυσική, φυσιολογική, γενετική, νοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου·
 • «επεξεργασία» είναι οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών η οποία διεξάγεται στα προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα των προσωπικών δεδομένων, με ή χωρίς αυτοματοποιημένα μέσα, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, κατασκευή, αποθήκευση, προσαρμογή ή εναλλαγή, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, γνωστοποίηση μέσω μετάδοσης, διάδοσης ή με άλλον τρόπο καταστάσα διαθέσιμη, ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή ·
 • «ελεγκτής» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, πρακτορείο ή άλλο άτομο το οποίο μόνο του ή από κοινού με άλλους καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων·
 • «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, πρακτορείο ή άλλο άτομο το οποίο επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα εκ μέρους του ελεγκτή·
 • «χρήστης» είναι το άτομο που χρησιμοποιεί αυτή την εφαρμογή το οποίο πρέπει να συμπίπτει ή να είναι εξουσιοδοτημένο από το Υποκείμενο Δεδομένων, στον οποίο τα Προσωπικά Δεδομένα αναφέρονται.

 

Τύποι Δεδομένων που συλλέγονται:

Τα Προσωπικά Δεδομένα που αυτή η Εφαρμογή συλλέγει, μόνη της ή μέσω τρίτων μερών, αναφορικά με τους πελάτες λιανικής πώλησης, είναι: Cookies, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση παράδοσης προϊόντων, κωμόπολη ή πόλη, αριθμός κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομικός κώδικας, αναφορικά, δε, με τους πελάτες χονδρικής, αναφορικά με τους πελάτες χονδρικής πώλησης, είναι (για σύνδεση μέσω λογαριασμού που δημιούργησαν) : επωνυμία επιχείρησης, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου επιχείρησης, κωμόπολη ή πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, ταυτότητα χρήστη (username) και κωδικός ιστοσελίδας (password).

Όλα τα Δεδομένα που ζητούνται από αυτή την Εφαρμογή είναι υποχρεωτικά και η αποτυχία να παράσχει αυτά τα Δεδομένα μπορεί να καταστήσει αδύνατο για αυτή την Εφαρμογή να παράσχει τις υπηρεσίες της. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή η Εφαρμογή ειδικότερα δηλώνει ότι κάποια Δεδομένα δεν είναι υποχρεωτικά, οι Χρήστες είναι ελεύθεροι να μην επικοινωνήσουν αυτά τα Δεδομένα χωρίς καθόλου συνέπειες στη διαθεσιμότητα ή στην λειτουργικότητα της υπηρεσίας. Οι χρήστες οι οποίοι είναι αβέβαιοι σχετικά με το ποια Προσωπικά Δεδομένα είναι υποχρεωτικά είναι ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσουν με τον Ιδιοτήτη. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των Cookies- ή άλλων εργαλείων εντοπισμού- από αυτή την Εφαρμογή ή από τους ιδιοκτήτες των υπηρεσιών τρίτων μερών που χρησιμοποιούνται από αυτή την Εφαρμογή υπηρετεί τον σκοπό του να παράσχει την υπηρεσία που απαιτείται από τον Χρήστη.

Οι Χρήστες είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα τρίτου μέρους τα οποία αποκτώνται, δημοσιεύονται ή μοιράζονται διαμέσου αυτής της Εφαρμογής και να επιβεβαιώνουν ότι έχουν την συναίνεση του τρίτου μέρους για να παράσχουν τα Δεδομένα στον Ιδιοκτήτη.

Παρέχοντας τα Δεδομένα του ο Χρήστης δίνει την συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των Δεδομένων για σκοπούς που περιγράφονται κατωτέρω.

Τρόπος επεξεργασίας των Δεδομένων

Η επεξεργασία Δεδομένων διεξάγεται με ηλεκτρονικά μέσα και άλλα υλικά μέσα (αποθήκευση σε έντυπη μορφή), ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους αυστηρά σχετιζόμενους με τους ενδεδειγμένους σκοπούς. Επιπροσθέτως με τον  Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Δεδομένα μπορεί να είναι προσβάσιμα σε συγκεκριμένους τύπους προσώπων που έιναι υπεύθυνα, που εμπλέκονται με την λειτουργία της ιστοσελίδας (διαχείριση, πωλήσεις, εμπορία, νομικά, σύστημα διαχείρισης) ή με εξωτερικά μέρη (όπως παροχείς υπηρεσιών τρίτου μέρους, μεταφορείς ταχυδρομείου, παροχείς φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, πρακτορεία επικοινωνιών) καθορισμένα, αν είναι αναγκαίο, ως Εκτελούντες την Επεξεργασία. Η ενημερωμένη λίστα αυτών των μερών μπορεί να ζητηθεί από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ανά πάσα στιγμή.

Χρόνος Αποθήκευσης- Δικαίωμα στη λήθη

Τα Δεδομένα φυλάσσονται για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τις υπηρεσίες που παρέχουμε προς τον Χρήστη, ή δηλώνεται από τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο, και ο Χρήστης μπορεί πάντα να ζητήσει την αφαίρεση ή καταστροφή των δεδομένων που επεξεργάζεται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Τα δεδομένα αυτά ύστερα από αίτηση του Χρήστη διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οποιονδήποτε.

Η χρήση των συλλεγέντων δεδομένων

Τα Δεδομένα που σχετίζονται με τον Χρήστη συλλέγονται για να επιτρέψουν στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να παράσχει τις υπηρεσίες του, καθώς επίσης και για τους ακόλουθους σκοπούς: διαφημιστικούς, στατιστικούς, επικοινωνίας με τον χρήστη, αλληλεπίδρασης με εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες, έκθεσης περιεχομένου από εξωτερικές πλατφόρμες, αλληλεπιδράσεις βασισμένες στην τοποθεσία, Διαχείρισης επαφών και αποστολής μηνυμάτων, εγγραφής και αυθεντικοποίησης, Στόχευσης από επαναληπτικό μάρκετινγκ και στοχοθετημένη συμπεριφορά και προστασία από ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για κάθε σκοπό περιγράφονται σε συγκεκριμένες ενότητες αυτού του αρχείου.

Συναίνεση

Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας με τα Δεδομένα του, ο Χρήστης εξουσιοδοτεί αυτή την Εφαρμογή να χρησιμοποιεί αυτές τις λεπτομέρειες για να απαντά σε αιτήματα για πληροφορίες, αναφορές ή οποιουδήποτε άλλου είδους αίτημα υποδεικνύεται από την επικεφαλίδα της φόρμας. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικός αριθμός. Οι χρήστες των τηλεφωνικών επαφών που παρείχαν τον τηλεφωνικό τους αριθμό μπορεί να έρθουν σε επικοινωνία για εμπορικούς ή προωθητικούς σκοπούς που σχετίζονται με αυτή την Εφαρμογή, καθώς επίσης και για την πραγματοποίηση αιτημάτων υποστήριξης. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται: τηλεφωνικός αριθμός.

Εγγραφή και Πιστοποίηση

Με την εγγραφή ή την πιστοποίηση, οι Χρήστες επιτρέπουν στην Εφαρμογή να τους ταυτοποιήσει και να τους δώσει πρόσβαση σε ενδεδειγμένες υπηρεσίες. Σε συνάρτηση με το τι περιγράφεται κατωτέρω, τρίτα μέρη δύνανται να παράσχουν εγγραφή ή πιστοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, αυτή η Εφαρμογή θα έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε μερικά Δεδομένα, αποθηκευμένα από αυτές τις υπηρεσίες τρίτων μερών, για σκοπούς εγγραφής ή για αναγνωριστικούς σκοπούς.

Επιπρόσθετες πληροφορίες για τα Προσωπικά Δεδομένα

Η παρούσα Εφαρμογή συλλέγει προσωπικά δεδομένα απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών της, σχετικά με την πώληση καλλυντικών προϊόντων. Συγκεκριμένα αφορά στον λιανικό και στο χονδρικό εμπόριο καλλυντικών προϊόντων, για το πρόσωπο, τα χείλη και τα μάτια. Τα δεδομένα αφορούν τους χρήστες που πραγματοποιούν αγορές είτε λιανικής είτε χονδρικής, από την Εφαρμογή, και είναι αναγκαία προκειμένου για την παράδοση των προϊόντων στους αγοραστές.

Ενέργειες αρμόδιων αρχών

Ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήσεως των δημοσίων αρχών.

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει λάβει όλα τα μέτρα για να προστατεύσει τα συλλεγέντα δεδομένα και να τα διατηρήσει κρυπτογραφημένα. Σε περίπτωση αθέτησης θα υπάρξει άμεση ενημέρωση του χρήστη εντός εβδομήντα δύο ωρών για οποιοδήποτε συμβάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση που αισθανθείτε ότι έχετε προβλήματα ή απορίες ή νιώσετε ανασφαλείς έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την αρμόδια αρχή στην Ελλάδα, την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων .

Αρχεία καταγραφής συστήματος, συντήρηση και ασφάλεια

Για λόγους ασφαλείας όπως ορίζει ο νόμος, αλλά και για λειτουργικούς και συντηρητικούς σκοπούς, αυτή η Εφαρμογή και οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτων μερών μπορεί να συλλέγουν αρχεία που καταγράφουν διάδραση με αυτή την Εφαρμογή (Αρχεία καταγραφής συστήματος) ή να συλλέγουν για τον σκοπό αυτό άλλα Προσωπικά Δεδομένα (όπως Διεύθυνση IP).

Τα δικαιώματα των Χρηστών

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, να ξέρουν εάν τα Προσωπικά τους Δεδομένα έχουν αποθηκευτεί και μπορούν να συμβουλεύσουν τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να πληροφορηθεί για τα περιεχόμενα και την προέλευση, να επαληθεύσει την ακρίβειά τους ή να αιτηθεί να συμπληρωθούν, να σβηστούν, να ακυρωθούν, να αναβαθμιστούν ή να διορθωθούν, ή να μετατραπούν σε ανώνυμη μορφή ή να μπλοκάρει οποιαδήποτε δεδομένα που κρατούνται κατά παράβαση του νόμου, καθώς επίσης και να αντιτάξει την διαχείρισή τους για οποιουσδήποτε και για όλους τους νόμους λόγους. Τα αιτήματα πρέπει να σταλούν στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στις πληροφορίες επαφής που ορίζονται ανωτέρω.

Δεδομένα Χρήσης

Πληροφορίες μπορεί να συλλέγονται αυτόματα από αυτή την Εφαρμογή (ή από υπηρεσίες τρίτων μερών που απασχολούνται σε αυτή την Εφαρμογή), οι οποίες μπορεί να συμπεριλαμβάνουν: τη διεύθυνση IP ή ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους Χρήστες που χρησιμοποιούν αυτή την Εφαρμογή, τη διεύθυνση ΕΑΠ (Ενιαίο Αναγνωριστικό Πόρων), το χρόνο του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για να υποβληθεί το αίτημα στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που εστάλη σε απάντηση, τον αριθμητικό κωδικό που δείχνει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχές αποτέλεσμα, σφάλμα, κλπ), την χώρα προέλευσης, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιήθηκε από τον Χρήστη, τις ποικίλες λεπτομέρειες χρόνου ανά επίσκεψη (π.χ., το χρόνο που ξοδεύτηκε σε κάθε σελίδα στα πλαίσια της Εφαρμογής) και λεπτομέρειες για τη διαδρομή που ακολουθήθηκε στα πλαίσια της Εφαρμογής με ειδική αναφορά στην αλληλουχία των σελίδων που επισκέφθηκε, και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής και/το περιβάλλον πληροφορικής του Χρήστη.

Cookies

Μικρά μέρη των δεδομένων αποθηκεύονται στη συσκευή του Χρήστη για λόγους αναφορικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Συμβάλλει στην αποθήκευση πληροφοριών που σχετίζονται με την επίσκεψη των χρηστών όπως η γλώσσα, η διατήρηση του κωδικού και του προφίλ και άλλες ρυθμίσεις. Τα cookies χρησιμοποιούνται για να διατηρούνται οι προτιμήσεις ασφαλούς αναζήτησης και να βελτιωθεί η μνήμη της σελίδας σχετικά με τον εκάστοτε χρήστη, διαφημιστικούς σκοπούς, την καταμέτρηση της επισκεψιμότητας ανά σελίδα, την ευκολότερη εγγραφή στις υπηρεσίες και την προστασία των δεδομένων.

Για να απενεργοποιήσετε τα cookies ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ανάλογα με τον browser που χρησιμοποιείτε.

Mozilla Firefox

Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού και επιλέξτε Επιλογές. Επιλέξτε την καρτέλα Απόρρητο & ασφάλεια και μεταβείτε στην ενότητα Cookies και δεδομένα ιστοσελίδων. Για να απενεργοποιήσετε τα cookies, επιλέξτε το Αποκλεισμός cookies και δεδομένων ιστοσελίδων (πιθανή δυσλειτουργία ιστοσελίδων).

Google Chrome

Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στο εικονίδιο περισσότερων επιλογών Περισσότερα(τρεις τελείες σε κάθετη διάταξη) και από το μενού επιλέξτε Ρυθμίσεις. Στο κάτω μέρος, επιλέξτε Σύνθετες. Στην ενότητα «Απόρρητο και ασφάλεια», επιλέξτε Ρυθμίσεις περιεχομένου. Κάντε κλικ στην επιλογή Cookie. Για να απενεργοποιήσετε τα cookies απενεργοποιήστε (μεταφέρετε αριστερά τον διακόπτη) την επιλογή Να επιτρέπεται η αποθήκευση και ανάγνωση δεδομένων cookie από ιστοτόπους.

Microsoft Edge

Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στο εικονίδιο … (τρεις τελείες σε οριζόντια διάταξη) και από το μενού επιλέξτε Ρυθμίσεις. Επιλέξτε Προβολή Σύνθετων Ρυθμίσεων και αναζητήστε την ενότητα Απόρρητο και Υπηρεσίες. Στη ρύθμιση των cookies επιλέξτε να εμποδίζονται όλα τα cookies.

Microsoft Internet Explorer 11 για Windows 10

Επιλέξτε το κουμπί Εργαλεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές Internet. Επιλέξτε την καρτέλα Προστασία προσωπικών δεδομένων και, στην περιοχή Ρυθμίσεις, επιλέξτε Για προχωρημένους. Επιλέξτε αν θέλετε να γίνεται αποδοχή, αποκλεισμός ή ερώτηση για cookies προβαλλόμενης τοποθεσίας και τρίτων μερών.

Apple Safari

Επιλέξτε Safari > Προτιμήσεις και κάντε κλικ στο Απόρρητο. Επιλέξτε Αλλαγή του τρόπου αποδοχής των cookie και των δεδομένων ιστότοπου: Ενεργοποίηση μιας επιλογής Cookie και δεδομένα ιστότοπων. Επιλέξτε Πάντα αποκλεισμός.

Νομικές πληροφορίες

Ειδοποίηση σε Ευρωπαϊκούς Χρήστες: αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει προετοιμαστεί σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων του άρθρου 10 της Οδηγίας του ΕΣ. ν. 95/46/ΕΣ, και υπό τις Διατάξεις της Οδηγίας 2002/58/ΕΣ, όπως αναθεωρήθηκε από την Οδηγία 2009/136/ΕΣ, για το θέμα των Cookies, και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων, και καταργώντας την Οδηγία 95/46/ΕΣ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).

 

Aθήνα, 3/6/2019

 

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Οι όροι που παρουσιάζονται για αποδοχή στους χρήστες τις ιστοσελίδας είναι οι εξής:

 1. Συμφωνείς με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Πολιτικής Απορρήτου, και συμφωνείς στο ότι μπορούμε να σου στέλνουμε πληροφορίες για τα γεγονότα μας μέσω του ενημερωτικού μας δελτίου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 2. Συμφωνείς με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Πολιτικής Απορρήτου, και συμφωνείς στο ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σου για απαντήσεις σχετικά με δικά σας ερωτήματα.
 3. Συναινείς στην χρήση των προσωπικών σου δεδομένων και των cookies από την Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤ. ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ O.E.. σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου διατηρώντας όλα σου τα διακαιώματα να αποσύρεις την συναίνεσή σου ως εξηγείται στην Πολιτική Απορρήτου μας.